BIBLIOTEKA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE „WIERSZE OBRAZEM MALOWANE”


Konkurs jest organizowany w ramach Światowego Dnia Poezji obchodzonego 21 marca

REGULAMIN KONKURSU:
CELE KONKURSU:
• zainteresowanie uczniów poezją,
• rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
• zachęcenie do twórczej aktywności oraz rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów.
WYMAGANIA KONKURSOWE:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII SP 26 im. Stanisława Staszica
w Białymstoku.
2. Zadaniem uczestników jest: przedstawienie w formie pracy plastycznej odbioru wybranego przez siebie wiersza. Na odwrocie należy napisać odręcznie lub wydrukować wiersz lub jego fragment, podać autora i tytuł wiersza. Biblioteka służy radą i pomocą w doborze wiersza.
3. Technika prac jest dowolna (rysunek, wydzieranka, wyklejanka, malarstwo, itp.)
4. Maksymalny rozmiar pracy: A4 lub A3
5. Uczestnicy wykonują prace indywidualnie.
6. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie i zawierać następujące dane:
imię i nazwisko, klasa.
7. Prace należy dostraczyć do dnia 19.03.2021 do biblioteki lub zostawić na portierni szkoły. Prace pozostawione na portierni powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem (koperta, koszulka, obłożone papierem itp.) i opisane: Praca na konkurs biblioteczny „Wiersze obrazem malowane”
PRZEBIEG KONKURSU:
1. Oceniana będzie: oryginalność, estetyka, zgodność pracy z tematem, wykonanie samodzielne.
2. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria – uczniowie klas I-III,
II kategoria – uczniowie klas IV-VIII
3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej/facebooku
SP 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku.
4. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
5. Informacje o odbiorze upominków dla zwycięzców konkursu zostaną podane w późniejszym terminie.
6. Organizatorzy nie zwracają prac oraz zastrzegają sobie prawo ich wykorzystania do celów edukacyjnych. Na prośbę uczestnika dopuszcza się zwrot pracy.
7. Informacje na temat konkursu udziela: Bożena Sawicka, Beata Kozłowska (osobiście w bibliotece, kontakt poprzez aplikację Teams).

Organizatorzy konkursu: Beata Kozłowska, Bożena Sawicka

Powrót na początek strony