Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku realizuje projekt „SP26 – kluczem do sukcesu”.


Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic i nauczycieli SP nr 26 w B-stoku. Celem projektu jest podniesienie od 01.08.2020 r do 30.06.2022 r jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku.

Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku realizuje projekt „SP26 – kluczem do sukcesu”.

  1. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020,

  2. Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje,

  3. Działanie 3.1.Kształcenie i edukacja,

  4. Poddziałanie:3.1.2.Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

  5. Priorytet inwestycyjny: 10.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia.

Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic i nauczycieli SP nr 26 w B-stoku. Celem projektu jest podniesienie od 01.08.2020 r do 30.06.2022 r jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku, wyrównanie dysproporcji w nauce, rozwijanie i wzmocnienie kompetencji kluczowych i społecznych min.200 uczniów/uczennic oraz 40 nauczycieli/lek w zakresie pedagogiki specjalnej, TIK i pracy metodą eksperymentu poprzez realizację dodatkowych zajęć, szkoleń i doposażenia pracowni w narzędzia TIK i pomoce dydaktyczne.

W ramach projektu uczniowie:

• wyrównają braki lub podniosą kompetencje z matematyki, fizyki, chemii, matematyki, biologii i języka angielskiego

• podniosą kompetencje informatyczne ( w zależności od gr. program Baltie, Logomocji, Scratch i C++ i Python)

• będą uczestniczyli w terapii logopedycznej, pedagogicznej, w zajęciach rewalidacyjnych, korekcyjno- kompensacyjnych, gimnastyce korekcyjnej, zajęciach rozwijających kompetencje społeczne.

• rozwiną umiejętności ważne na rynku pracy tj. praca zespołowa, kreatywność, wytrwałość, inicjatywność, w zajęciach fotograficznych, artystyczno-teatralnych i sportowych (p. nożna) i in.

• w indywidualnym doradztwie zawodowym zdobędą informacje o czynnikach trafnego wyboru zawodu oraz opracują/wybiorą własną ścieżkę edukacyjno-zawodową),

• na warsztatach umiejętności społecznych podniosą swoje kompetencje w zakresie komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

W ramach projektu szkoła zostanie wyposażone w nowoczesny sprzęt TIK a pracownie przedmiotów matematyczno- przyrodnicze wyposażone zostaną w narzędzia niezbędne do pracy opartej na metodzie eksperymentu.

Nauczyciele podniosą swoje kompetencje:

• w zakresie pracy z ucz. o SPE,

• cyfrowe w zakresie korzystania z narzędzi TIK w nauczaniu,

• w zakresie pracy metodą eksperymentu (przedmiotów matemat.-przyrod.)

Wartość projektu: 1133801,04 zł

Dofinansowanie projektu: 1003455,84

Projekt jest uzupełnieniem działań prowadzonych przez szkołę

pliki do pobrania

Powrót na początek strony