Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 2/2019

Zapytanie ofertowe nr 2/2019

Załącznik nr 1 – mięso

Załącznik nr 2 – warzywa, owoce, jaja

Załącznik nr 3 – formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 5 – oświadczenia grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 – zobowiązanie

Załącznik nr 7 – umowa

Załącznik nr 8 – klauzule rodo

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku.

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży
Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku,
finansowane ze środków publicznych.

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – porozumienie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytania ofertowe 2018

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 1/2018

Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostarczenia, montażu oraz uruchomienia elektrycznego pieca konwekcyjno – parowego.

Zapytania ofertowe 2017

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 4/2017
DOTYCZY: zaproszenia do złożenia oferty na dostarczenie, montaż oraz uruchomienie zestawu interaktywnego składającego się z tablicy interaktywnej, rzutnika multimedialnego, laptopa,

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 04/2017
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostarczenia, montażu oraz uruchomienia zestawu interaktywnego składającego się z tablicy interaktywnej, rzutnika multimedialnego, laptopa.UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 27.06.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3 /2017/ 1

instalacja wykładziny w sali lekcyjnej wraz z kompleksową dostawą materiałów w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 3 /2017/ 1

 

Formularz, Wzór umowy

 

 


                                                       Białystok, 27 czerwca 2017 r pdf 프로.

Szkoła Podstawowa Nr 26im. Stanisława Staszica 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11 tel.: 85 652 16 05

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3  /2017

          Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na instalację wykładziny w sali lekcyjnej wraz z kompleksową dostawą materiałów, o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na podstawie art.4 pkt 8. 1.    Określenie przedmiotu zamówienia: instalacja wykładziny w sali lekcyjnej wraz z kompleksową dostawą materiałów w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku.      Kod CPV – 45432111-5 2.    Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia: 1)      Zamówienie obejmuje instalację jednokolorowej wykładziny w sali lekcyjnej nr 20 (sala chemiczna, wymiary 11,30 x 6,10) w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku przy ul. Radzymińskiej 11 wraz z kompleksową dostawą materiałów. 2)      Wykładzinę PVC powinny cechować: a)odporność i długotrwałe użytkowanie (wysoka odporność na ścieranie – rekomendowana        klasa T, klasyfikacja użytkowa 34,), b)wykładzina jednowarstwowa c)bezpieczeństwo ( antypoślizgowość klasy R10, właściwa klasa trudnopalności – musi       posiadać certyfikat CE: klasa charakteryzująca bezpieczne materiały: min Bfl-s1,     musi posiadać badania pożarowe), d)łatwe utrzymanie czystości (zabezpieczenie powierzchni przed zabrudzeniem,         zarysowaniami oraz środkami chemicznymi ), e)estetyka, f)posiadać certyfikat/atest techniczny dopuszczający do użytkowania w szkołach. 3)      Zakresem zamówienia objęte są  następujące roboty:

Lp Rodzaj roboty Jedn. Ilość
1 Usunięcie starej nawierzchni m2             69
2 Miejscowe uzupełnienie posadzek betonowych masą szpachlową
3 Szlifowanie podłoża i jego gruntowanie
4 Wykonanie wylewek samopoziomujących do 5mm
5 Ułożenie jednokolorowej wykładziny PCV przemysłowej w klasie T z 15-letnią gwarancją producenta z wywinięciem cokołu na ścianę o wys. 10 cm na specjalnej listwie montażowej
6 Spawanie łączeń wykładzin sznurem w kolorze wykładziny

4)Warunki realizacji zamówienia określone zostały w załączonym do niniejszego zapytania wzorze umowy (zał. nr 2). Zamówione materiały muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, muszą odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, nie mogą być obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich, jak również powinny spełniać wymogi Polskich Norm, posiadać atest techniczny dopuszczający do użytkowania w szkołach 상여 소리 다운로드. 5)Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania robót wymienionych w pkt 3. 6)   Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości:

a) na dostarczone materiały minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru dostarczonych materiałów lub w przypadku dłuższej gwarancji ustalonej przez producenta, gwarancji zgodnej z udzieloną przez producenta,

b) na wykonane prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia minimum 36 miesięcy od daty odbioru prac.

7)    Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi złożyć następujące dokumenty: a. Uzupełniony formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1, b. Umowa wzór –stanowiąca załącznik nr 2. c. Oświadczenie o braku występowania powiązań – stanowiący załącznik nr 3, 8)    W przypadku niezgodności złożonej oferty z opisem przedmiotu zamówienia i/lub innymi wymaganiami Zamawiającego dana oferta nie będzie brana pod uwagę. 3. Termin realizacji zamówienia: do 20 sierpnia 2017 r. 4.Kryteria wyboru: cena – 100%.  5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  6.Oferta musi być napisana w języku polskim w formie pisemnej wg formularza ofertowego (zał. nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.  7.Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 06.07.2017r. do godz.10.00 w Szkole Podstawowej nr 26 im. S. Staszica, ul. Radzymińska 11, 15-863 Białystok, w kancelarii szkoły, droga pocztową (opcjonalnie scan mailem na adres a.mantiuk.sp26@gmail.com, w tytule prosimy podać numer zapytania ofertowego), faxem, przesyłką kurierską lub osobiście.  8.Osobą do kontaktu z oferentami jest: Aneta Mantiuk, tel.: 85 652 16 05 w godz. 8.00 – 11.00  9.Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym, na zasadzie podpisania umowy (zał. nr 2).  10.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.  11.O wynikach postepowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni droga mailową. 12.Rozliczenie usługi: a)Zamawiający zastrzega, że rozliczenie nastąpi na podstawie podpisanej umowy, protokołu odbioru oraz prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury/rachunku za dostarczony towar według zamówienia 크레마 다운로드. b)Faktura będzie płatna w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego. 12.Pozostałe informacje: a)W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. b)Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny. c)Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena tej oferty przekroczy o mniej niż 25% kwotę zaplanowaną w budżecie na realizację powyższego działania. d)Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy o ponad 25% kwotę zaplanowaną w budżecie na realizację powyższego działania. e)W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu wartości zamówienia udzielonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą. f)Za dzień zakończenia realizacji zamówienia przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru z klauzulą „bez zastrzeżeń”. g)Oferta wiąże, aż do momentu podpisania umowy w wybranym wykonawcą. Jeżeli wybrany wykonawca odmówi podpisania umowy zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty, która uzyskała następną w kolejności najwyższą ilość punktów.

Zatwierdzam:

Dyrektor Alicja Kruczkowska


 

Załącznik nr 1

 

 ………………………………………………………………..

                           miejscowość, data

Nazwa i siedziba Wykonawcy …………………………………………….   NIP …………………………………………………… REGON …………………………………………… 뱁믹스. Telefon …………………………………………….. E-mail……………………………………………….

FORMULARZ OFERTOWY

  W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na: instalację wykładziny w sali lekcyjnej nr 20 w Szkole Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składamy niniejszą ofertę: 1.    Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do składania ofert i za cenę ofertową brutto w wysokości: ……………….… zł (słownie ………………………………………………… złotych), w tym podatek VAT wg stawki …… % tj. ………………………. Koszt materiałów wraz z robocizną za m2  wynosi …………………. brutto. Nazwa/ model proponowanej wykładziny ………….……………..…………………….….. wraz z dołączoną specyfikacja techniczną. 2.W zakres oferty wchodzą następujące roboty:

Lp Rodzaj roboty jedn. ilość
1. Usunięcie starej nawierzchni m2 69
2. Miejscowe uzupełnienie posadzek betonowych masą szpachlową
3. Szlifowanie podłoża i jego gruntowanie
4. Wykonanie wylewek samopoziomujących do 5mm
5. Ułożenie jednokolorowej wykładziny PCV przemysłowej w klasie T z 15-letnią gwarancją producenta z wywinięciem cokołu na ścianę o wys. 10 cm na specjalnej listwie montażowej
6. Spawanie łączeń wykładzin sznurem w kolorze wykładziny

3.     Oświadczamy, iż cena oferty brutto zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w zaproszeniu do składania ofert i uwzględnia warunki jego realizacji (m.in 오버워치 백그라운드 다운로드. zawiera koszty zakupu materiałów, koszty transportu, załadunku i rozładunku, koszty gwarancji itp.). 4.      Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i przeprowadziliśmy wizję lokalną. 5.     Oświadczamy, iż posiadamy wymagane uprawnienia do wykonania robót wymienionych w pkt 2. 6.     Oświadczamy,  iż posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 7.      Akceptujemy treść umowy, w szczególności termin oraz warunki realizacji i rozliczenia usługi. 8.     Zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 9.     Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte 10.      Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 11.     Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych. 12. Oświadczamy, że udzielimy gwarancji jakości: 1)        Na dostarczone materiały na okres …………… (minimum 24 miesiące) licząc od daty odbioru dostarczonych materiałów lub w przypadku dłuższej gwarancji ustalonej przez producenta, gwarancji zgodnej z udzieloną przez producenta. 2)       Na wykonane prace związane z przedmiotem zamówienia, na okres ………………. (minimum 36 miesięcy) od daty odbioru prac. ……………………………..                                            ………………………………………………….

 miejscowość i data                                                                                             pieczęć i podpis upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy

 


Załącznik nr 2

 Wzór Umowy  nr …./2017 

zawarta w dniu …………………… 2017 r. w Białymstoku, pomiędzy: Miastem Białystok, NIP:542-030-46-37 w imieniu którego występuje Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Radzymińska 11, 15-863 Białystok reprezentowana przez Dyrektora szkoły – Alicję Kruczkowską Zwaną dalej Zamawiającym a  ………………………………. 다운로드. ul…………………….; REGON:………………….; NIP: ………….zwanym/ą w dalszej części Wykonawcą, w wyniku przeprowadzonego postępowania nie wymagającego stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

§1

  1. Przedmiotem niniejszej umowy jest instalacja wykładziny w sali lekcyjnej nr 20 w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku wraz z kompleksową dostawą materiałów.

§2

  1. Szczegółowy zakres umowy obejmuje:

1)Instalację jednokolorowej wykładziny w sali lekcyjnej nr 20 wraz z kompleksową dostawą materiałów poniższej specyfikacji:

Lp Rodzaj roboty Jedn. Ilość
1 Usunięcie starej nawierzchni m2             69
2 Miejscowe uzupełnienie posadzek betonowych masą szpachlową
3 Szlifowanie podłoża i jego gruntowanie
4 Wykonanie wylewek samopoziomujących do 5mm
5 Ułożenie jednokolorowej wykładziny PCV przemysłowej w klasie T z 15-letnią gwarancją producenta z wywinięciem cokołu na ścianę o wys. 10 cm na specjalnej listwie montażowej
6 Spawanie łączeń wykładzin sznurem w kolorze wykładziny

2)Wykonawca na własny koszt usunie wszystkie uszkodzenia powstałe w trakcie robót. 3)Kolor wykładziny musi zostać zaakceptowany przed montażem przez Zamawiającego. 4)Nazwa/ model wykładziny ……………….. 2. Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, muszą odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, nie mogą być obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich, jak również powinny spełniać wymogi Polskich Norm, posiadać atest techniczny dopuszczający do użytkowania w szkołach.

§ 3

1.       Wykonawca zobowiązuje się do: 1)       wykonania prac, o których mowa w § 2 zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 2)       przestrzegania w miejscu prowadzonych prac obowiązujących przepisów bhp i ppoż. 2.       Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania prac, o których mowa w § 2 3.       Zamawiający zapewni media w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 20 sierpnia 2017roku.

§ 5

1.       Ustalone w wyniku przyjęcia oferty wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynosi: cena brutto ………………………. PLN (słownie: ………………………….…….zł.). 2.       Wynagrodzenie nie będzie podlegać zmianom. 3.       Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z zakresem zamówienia i wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych dostaw i prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy guitar pro. 4.       Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 6

1.       Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym, będzie dokonana przelewem na jego rachunek bankowy w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 2.       Dane do faktury:       Nabywca: MIASTO BIAŁYSTOK – Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1,15-950            Białystok, NIP: 542 – 030 – 46 – 37                Odbiorca: Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica ul. Radzymińska 11 w Białymstoku

§ 7

1.       Dokumentem odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 2.       Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1)       jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 2)       jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub obniżenia przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości. 3.       Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad. Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę. 4.       Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 5.       W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 6.       Do czasu zakończenia odbioru Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace.

§ 8

1.       Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1)       w przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w § 4 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 2)       za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 3)       za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 2.       Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 1)       w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem sytuacji określonych w § 10 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, 3.       W przypadku zwłoki w opłaceniu faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 4.       Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej 윈도우10 xps 뷰어 다운로드. 5.       W razie naliczenia kar umownych, Zamawiający potrąci je z wystawionej faktury.

§ 9

1.         Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakości: 1)        na dostarczone materiały na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru dostarczonych materiałów lub w przypadku dłuższej gwarancji ustalonej przez producenta, gwarancji zgodnej z udzieloną przez producenta, 2)       na wykonane prace związane z przedmiotem zamówienia, na okres 36 miesięcy od daty odbioru prac. 2.         Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego, 3.         W przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową. 4.         Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

§ 10

1.       Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 1)       Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne. 2)       Wykonawca zaniechał realizacji umowy, 3)       Suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 7 ust. 2 pkt 1) i 2) przekroczyła kwotę 10% wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszą umową. 2.       Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3.       W wypadkach określonych w ust. 1 oraz w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 4.               Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§  12

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Białymstoku.

§  13

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający samsung themes. ZAMAWIAJĄCY:                                                                                             WYKONAWCA:


………………………                                   ………………..…………………

Załącznik nr  3

    ……………………………………                                                           ………………………………………..   /nazwa wykonawcy/                                                                             /miejscowość i data/

OŚWIADCZENIE

o braku występowania powiązań

Oświadczam, iż ……………………………… nie mam powiązań z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: a)       Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b)       Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; c)       Pełnieni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d)       Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.                                                                                                         ……………………………………..                                                                                                   /pieczęć i podpis osoby upoważnionej/


ikona_pdfOGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 1/2017 DOTYCZY: zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie 4 mikroskopów i 1 kamery, o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.) na podstawie art.4 pkt 8. ikona_pdfZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 01/2017 I. Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostarczenia 4 mikroskopów i 1 kamery. Zakup realizowany jest w ramach projektu „Zielona strona mocy” współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ikona_pdfOGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 2/2017 DOTYCZY: zaproszenia do złożenia oferty na dostarczenie, montaż oraz uruchomienie zestawu interaktywnego składającego się z tablicy interaktywnej, rzutnika multimedialnego, głośników, laptopa, o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.) na podstawie art.4 pkt 8 자바 xlsx 다운로드. ikona_pdfZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 02/2017 I. Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostarczenia, montażu oraz uruchomienia zestawu interaktywnego składającego się z tablicy interaktywnej, rzutnika multimedialnego, głośników, laptopa. Zakup realizowany jest w ramach projektu „Zielona strona mocy” współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Zapytania ofertowe 2016

ikona_pdfZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 1/2016 Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na remonty w budynku szkolnym, o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) na podstawie  art.4 pkt 8.  >>

      ikona_pdfFORMULARZ OFERTOWY  w postępowaniu na: Roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku


Comments are closed.