Komunikat nr 4 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 27 listopada 2020r.


Komunikat nr 4

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

 z dnia 27 listopada 2020r.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN  z dnia 24.11.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z rozwojem pandemii COVID-19 od dnia 30.11.2020r. do dnia 3.01.2021r. uczniowie klas I-VIII naszej szkoły kontynuują naukę w trybie zdalnym.

Poniżej ogólne zasady funkcjonowania szkoły w tym okresie:

 

1)  uczniowie klas I – VIII realizują zajęcia w formie zdalnej (nauka na odległość), zgodnie z rozkładem lekcji obowiązującym na dzień 1 września 2020 r., z tym, że przerwy lekcyjne wynoszą 15 minut, a każda lekcja niezależnie od jej formy rozpoczyna się punktualnie o pełnej godzinie zegarowej;

2) zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne prowadzone są w szkole, zgodnie z planem, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego;

3) wszelkie koła zainteresowań i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w klasach I-VIII  realizowane są w formie zdalnej;

4) szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, uczęszczających do klas I-III;  świetlica szkolna dla ww. uczniów funkcjonuje w godz. 7.00.-16.00; w miarę możliwości uczniom zostanie zorganizowane nauczanie zdalne w szkole z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole;

5) uczniom klas VIII umożliwiamy konsultacje indywidualne lub w grupach do 5 osób w formie stacjonarnej po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty;

6) zajęcia sportowe w oddziałach sportowych w klasach IV-VIII mogą być realizowane w szkole lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

7) biblioteka szkolna jest czynna w godzinach: 8.00.-13.00;   

8) praca specjalistów i pedagoga szkolnego pozostaje bez zmian;

9)  uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

Szczegółowy regulamin pracy szkoły został przekazany uczniom, rodzicom i nauczycielom przez e-dziennik.

 Z poważaniem, Katarzyna Szostak-Król - dyrektor szkoły.

 

Powrót na początek strony