PRZEZ TRUDY DO GWIAZD

ptdogwiazdlogoptdogwiazd2

Zapytanie o cenę nr 1/2013/POK z dnia 17.05.2013r.

 dotyczące przygotowania i druku publikacji („Różnorodność – Twórcza edukacja – Inkluzja społeczna”) opracowanej w ramach projektu pod nazwą „Przez trudy do gwiazd mkv player. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów SP nr 26 w Białymstoku”


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2013 z dnia 8.04.2013 r.

działając na podstawie art 다운로드. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) zawiadamiam, że jako ofertę najkorzystniejszą w prowadzonym postępowaniu na realizację usługi polegającej na zorganizowaniu trzydniowej wycieczki edukacyjnej do Krakowa dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 26 w Białymstoku uczestniczących w projekcie pod nazwą „Przez trudy do gwiazd. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów SP nr 26 w Białymstoku”


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2013 z dnia 8.04.2013 r 차차차 게임 다운로드.

działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) zawiadamiam, że jako ofertę najkorzystniejszą w prowadzonym postępowaniu na realizację usługi polegającej na zorganizowaniu jednodniowej wycieczki edukacyjnej do Warszawy do Centrum Nauki „Kopernik” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 26 w Białymstoku uczestniczących w projekcie pod nazwą „Przez trudy do gwiazd 다운로드. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów SP nr 26 w Białymstoku”


Dotyczy zapytania ofertowego nr 3/2013 z dnia 8.04.2013 r.

na realizację usługi polegającej na zorganizowaniu trzydniowej wycieczki edukacyjnej do Krakowa dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 26 w Białymstoku uczestniczących w projekcie pod nazwą „Przez trudy do gwiazd 새해 인사 동영상 다운로드. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów SP nr 26 w Białymstoku”


Zapytanie ofertowe nr 2/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r.

dotyczące realizacji usługi polegającej na zorganizowaniu jednodniowej wycieczki edukacyjnej do Warszawy do Centrum Nauki „Kopernik” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 26 w Białymstoku uczestniczących w projekcie pod nazwą „Przez trudy do gwiazd 다운로드. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów SP nr 26 w Białymstoku”


Zapytanie ofertowe nr 3/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r.

 dotyczące realizacji usługi polegającej na zorganizowaniu trzydniowej wycieczki edukacyjnej do Krakowa dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 26 w Białymstoku uczestniczących w projekcie pod nazwą „Przez trudy do gwiazd 국민체조 무료. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów SP nr 26 w Białymstoku”

ikona_pdf


Wybór oferty

dotyczący zakupu środków dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Przez trudy do gwiazd. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów SP nr 26 w Białymstoku”


Zapytanie ofertowe nr 1/2013  z dnia 7.03.2013 r 칩셋 드라이버 다운로드.

 dotyczące zakupu środków dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Przez trudy do gwiazd. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów SP nr 26 w Białymstoku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


 Harmonogram zajęć odbywających się w ramach projektu

„Przez trudy do gwiazd 다운로드. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów SP26 w Białymstoku”

w miesiącach styczeń – maj

W roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej nr 26 im. S. Staszica realizowany jest projekt „Przez trudy do gwiazd. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku” 다운로드.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 01.09.2012. – 30.06.2013. Uczestnikami projektu są uczniowie klas IV-VI. Głównym celem projektu jest: – podniesienie kompetencji uczniów szkoły w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym, umiejętności posługiwania się j. angielskim, – wzrost kompetencji informatycznych oraz matematycznych i naukowo-technicznych, – podniesienie poziomu kompetencji w zakresie stosowania technik artystycznych i umiejętności sportowych, – wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności uczniów niezbędnych do rozpoznawania predyspozycji zawodowych i planowania przyszłej kariery zawodowej. W ramach projektu będą realizowane następujące zajęcia: 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego. 2. Zajęcia z języka angielskiego. 3. Wirtualne podróże, czyli uczymy się wykorzystywać technologie IT – zajęcia z informatyki. 4. Przekraczamy granice – dodatkowe lekcje doskonalące porozumiewanie się w j. polskim jako obcym. 5. Zajęcia doskonalące kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne. 6. Cykl zajęć matematyczno-przyrodnicznych dla uczniów klas VI. 7. Zajęcia rozwijające aktywność twórczą i świadomość kulturalną uczniów. 8. Zajęcia rozwijające zdolności sportowe uczniów. 9. Warsztaty grupowe dla uczniów klas VI z doradcą zawodowym

a href=”http://www.sp26.bialystok.pl/wp-content/uploads/2013/04/info_zapyt_wycieczka_Kraków.pdf” target=”_blank”

Comments are closed.